Georeferencování rastrových map – ukázka

Naskenované rastrové (historické) mapy je třeba správně georeferencovat, tedy umístit do referenční mapy Prahy. Na této stránce jsou ukázky z procesu georeferencování různých map.
 
Reambulace královského hlavního města Prahy, 1917
Zaměření změn oproti katastrální mapě z roku 1887, členěné podle katastrálních území (SM, NM, MS, Hradčany, Josefov, Vyšehrad) a zvlášť pro pevnostní obvod.
Souřadná soustava: S-SK
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Fond: B2/a/17
zdroj: aplikace RamaGeo
Každý obdélník reprezentuje jednu georeferencovanou mapu. Pokrytí území není souvislé, ale zakresleny byly pouze lokality, kde došlo ke změně oproti katastrální mapě z roku 1887. Barevný odstín představuje příslušnost lokality do složky katastrálního území (zajímovastí je přičlenění situace u Národního divadla ke složce pro Malou Stranu).
zdroj: aplikace RamaGeo
Stejné mapy jako na předchozím obrázku, ale barva reprezentuje měřítko původní mapy.
Katastrální mapa Prahy 1:1000, 1946
Otisk katastrální mapy původní z nového katastrálního řízení v letech 1940 až 1945,
vyhotovené metodou číselnou (polygonovou a polární). Reprodukováno bez rytiny v roce 1947 podle katastrální mapy původní, vykazující stav koncem roku 1946.
Souřadná soustava: S-JTSK
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Fond: B3/3, inv. č. 6068
Georeferencovány mapové listy 95 až 105, 124 až 134, 155 až 165, 184 až 194, 211 až 222, 239 až 250, 265 až 276, 292 až 303, 319 až 329, 345 až 355, 370 až 380, 395 až 405, 419 až 429, 443 až 453 podle souřadnic rohů rámu dle kladu mapových listů pro měřítko 1:1000 v systému S-JTSK.
zdroj: aplikace RamaGeo
Barevný odstín vyjadřuje střední chybu transformace rastrové mapy na rohy rámu. Střední chyba větší než 0,5 metru zjištěna u listů: 158, 161, 185, 186, 193, 211, 242, 265, 322, 372, 395, 397, 419, 444 a 445.
Technická mapa Prahy 1:500, 1964 až 1989
Mapové listy technické mapy centrální části Prahy v kladu listů S-JTSK 1:500, jak byly naskenovány při vytváření Jednotné digitální mapy Prahy.
ÚRM, Technická mapa Prahy
zdroj: aplikace RamaGeo
Pro potřeby práce na modelu Prahy bylo třeba získat představu o roku posledního zaměření každého listu.
Pražské zahrady a parky, 2000
Mapky polohy stromů a zeleně v publikaci o zahradách a parcích v Praze. Přestože jde pouze o orientační plánky, tak jako základ pro zákres sloužila správně zaměřená mapa a kvalita plánků je velmi vysoká.
Pacáková, B. a kol.: Pražské zahrady a parky, Pardubice, 2000
zdroj: aplikace RamaGeo
Barevný odstín vyjadřuje měřítko plánku.