KOMÍN
Katalog obrázků místopisných
Nápověda k webové aplikaci

Účel aplikace

KOMÍN nabízí alternativní způsob vyhledání všech místopisných fotografií, kreseb a filmových záběrů k určité lokalitě. Zároveň sdružuje materiály z celé řady zdrojů.

Princip vyhledávání spočívá v označení zájmové oblasti na referenční mapě Prahy a případně i v omezení směru pohledu a vzdálenosti. Následně jsou vyhledány všechny obrázky, na kterých je zachycena alespoň část zájmové oblasti a které zároveň splňují zadaná kritéria.

Při vyhledávání tak není nutné zadávat název oblasti (např. katastrální území nebo ulici). Další výhodou je, že jsou zároveň dohledány úplně všechny obrázky zachycující dané místo, i když např. nebylo primárním cílem fotografa, nebo když jde například o panoramatický záběr z Petřínské rozhledny, či o letecký záběr větší oblasti.

V katalogu jsem zatím zejména fotografie. Kreseb a filmových záběrů je méně. Ze zahrnutých zdrojů byly přednostně zpracovávány materiály s vyšší informačních hodnotou (zejména panoramatické a letecké záběry), dále pak z lokalit, pro které už byly zpracovány pracovní modely.

Upozornění: Aplikace KOMÍN i veškeré prezentované informace jsou poskytovány bez jakékoliv záruky (zejména na správnost a úplnost) a autor nenese žádnou odpovědnost za způsob, jakým jsou využity.

Relevantní oblast Prahy

Tlustou modrou čarou je na referenční mapě vyznačena centrální část Prahy relevantní při práci na modelu Praha4D. V tomto katalogu jsou zahrnuty pouze obrázky z toho území.

Časové období

Pro účely modelu Praha4D jsou shromažďovány obrazové materiály do roku 2000. Nejvíce jsou v tomto katalogu zastoupeny materiály z období 1870 až 1989.

Zdroje

Přehled archivů, publikací a dalších zdrojů, ze kterých byly materiály čerpány, jsou ve statistice, včetně počtů z nich aktuálně zpracovaných materiálů.

Základní obrazovka

Obrazovka aplikace se skládá ze čtyř částí – titulní lišty, refereční mapy, nastavení filtru a konečně seznamu vyhledaných obrázků.

Titulní lišta

Kromě data poslední aktualizace je zobrazen i celkový počet aktuálně zpracovaných materiálů. Kliknutím na něj se zobrazí podrobná statistika.

Dále je na liště tlačítko pro vytvoření uložení webového odkazu s aktuálním nastavením filtru a odkaz na tuto stránku nápovědy.

Referenční mapa

Jako podkladová referenční mapa je využita služba Mapy.cz. Ovládání mapy je tak totožné jako na známé webové stránce, včetně přepínání vrstev (na ortofotomapy nebo na vojenské mapování).

Žlutý kruh představuje zájmovou oblast, křížek zaměřovače označuje její střed a slouží pro pro přesun pozice zájmové oblasti.

Nalezené obrazové materiály jsou reprezentovány pozicí, odkud byly pořízeny, a krátkou čarou naznačující směr pohledu. Barevně jsou odlišeny podle odhadu relativní výšky místa pořízení nad úrovní terénu.

Kliknutím na kroužek pozice se dole objeví detailní informace o právě vybraném obrázku.

Vyhledání obrázků

Zájmová oblast

Obrazové materiály se vyhledávají primárně podle zadané zájmové oblasti. Tu reprezentuje žlutý kruh v mapě se zaměřovacím křížkem v jeho středu.

Pomocí posuvníku v levém horním rohu obrazovky měníme průměr zájmové oblasti. Jak pohybujeme modrým knoflíkem vlevo či vpravo, tak se zobrazuje velikost průměru v metrech a žlutý kruh v mapě mění svoji velikost.

Jak se mění počet aktuálně nalezených obrázků, tak se zobrazují jejich pozice na referenční mapě a jejich anotace se vypisují v seznamu.

Maximální počet najednou zobrazených obrázků je omezen na 200. Když zadaným kritériím vyhovuje víc položek, tak se jako počet ukáže 200+ a informace o překročení limitu se zobrazí i pod seznamem.

Polohu zájmové oblasti změníme chycením křížku myší a jeho přesunem na požadovanou pozici v mapě. Po uvolnění myši se žlutý kruh automaticky vycentruje okolo aktuální pozice zaměřovacího křížku a dojde k vyhledání odpovídajících obrázků.

Alternativně je možné přesunout myší referenční mapu a následně stiskem tlačítka Na střed mapy zaměřovací křížek vycentrovat na střed aktuálně zobrazovaného výřezu mapy.

Filtrování jen na obrázky zachycující místa uvnitř zájmové oblasti je možné vypnout pomocí volby Aktivní. V referenční mapě se následně budou zobrazovat všechny obrázky vyhovující dále zadaným omezením (období, relativní výška, autor...), bez ohledu na to, co zachycují. Stále je však omezeno maximální množství najednou zobrazených obrázků (viz výše).

Filtr

Množství nalezených obrázků lze dále omezit pomocí dalších podmínek.

Při aktivní zájmové oblasti je možné omezovat směr pohledu (počítáno od pozice pořízení obrázku směrem ke středu zájmové oblasti) a také maximální vzdálenost (opět od pozice pořízení ke středu zájmové oblasti).

Při zadaném omezení na směr pohledu je za relevantní brán pouze střed zájmové oblasti identifikovaný křížkem. Obrázek musí zachycovat přímo tento bod a zadaná velikost zájmové oblasti nehraje roli.

Vždy je možné vybírat obrázky podle relativní výšky nad terénem (nadhledu), ze které byly pořízeny. Dále pomocí časového období v letech, typu a barevnosti obrazového materiálu a zda je digitální kopie obrázku dostupná online někde na webu.

Relativní výška místa pořízení obrázku:

ze země: přímo z úrovně terénu, maximálně do 10 metrů nad ním
ze stromu: výše než 10 m nad terénem, ale maximálně 50 metrů
ze vzduchu: více než 50 metrů nad terénem

Poznámka: Určení relativní výšky nad terénem je pouze přibližné podle vypočítané pozice pořízení obrázku. I malá chyba v pozici může znamenat značný rozdíl výšky nad terénem. Problematická mohou být také místa, kde došlo v době od pořízení obrázku k výrazným výškovým úpravám terénu.

Typ obrazového materiálu:

Fotografie: fotografie
Políčko filmu: jedno filmové políčko
Kresba: kresba, malba, rytina...

Vzhled:

Stupně šedi: ve stupních šedi, resp. jednobarevný
Barevné: vícebarevný

Dále je možné filtrovat plány zadáním požadovaného textu, který musí být ve sloupci Autor a Zdroj (viz Seznam dále).

Všechna kritéria lze vynulovat tlačítkem Zrušit filtr.

Při práci s filtrem je uchovávána historie nastavení kritérií, takže lze použít tlačítko Zpět okna prohlížeče pro návrat k předchozím nastavením. Aktuální nastavení filtru lze uložit pro další použití (viz Uložení aktuálního výběru).

Na konci nápovědy jsou ukázky možných nastavení výběrových kritérií.

Referenční mapa

Reprezentace obrázků polygonálními půdorysy může vést k nepřesnostem ve vyhledávání. I když byla při konstrukci půdorysu brána v úvahu morfologie terénu, tak už ne budovy nebo dokonce stromy, které mohou bránit ve výhledu. Mezi nalezenými obrázky tak mohou být i takové, které dané místo nezachycují.

Zároveň může vlivem transformace na zeměpisné souřadnice WGS84 docházet k drobným nepřesnostem při výpočtu, zda se daný půdorys alespoň částečně překrývá se zadanou zájmovou oblastí.

Vyhledávání bylo implementováno tak, že raději je nalezeno více obrázků, než aby byl některý opomenut.

Seznam

Seznam v podobě tabulky obsahuje anotace všech nalezených obrazových materiálů podle nastavených kritérií.

Ve sloupci Rok je časové určení pořízení obrázku. Význam speciálních zápisů je následující:

1845+- ... kolem roku 1845
1845- ... někdy do roku 1845
1845+ ... roku 1845 nebo později
1842..45 ... mezi roku 1842 až 1845
184x ... někdy v letech 1840 až 1849

Sloupec Kód obsahuje dvoupísmennou zkratku typu obrazového materiálu (viz výše) a ikonu šipky přibližně znázorňující směr pohledu, navíc v  barvě podle relativní výšky (opět viz výše).

Příklady kódů a jejich zbarvení:

Fo ... fotografie pořízená z úrovně terénu s objektivem namířeným směrem na východ
Kr ... kresba pořízená z nadhledu s pohledem směrem na severozápad
Pf ... filmové políčko leteckého záběru s kamerou natočenou směrem k jihu

Plnotextové vysvětlení kódu je pak vidět po kliknutí na vybraný plán.

U přesně umístěných fotografií a políček filmu je ve sloupci Ohnisko uveden odhad ohniskové vzdálenosti objektivu přepočtený na kinofilm.

Ve sloupci Autor se zobrazuje jméno autora, pokud mohlo být převzato z doprovodných informací k danému materiálu u daného zdroje (obvykle online katalogu). Sloupec Zdroj pak vždy uvádí zkratku zdroje (online katalogu, publikace, filmu...), ve které je obrázek možné nalézt.

V případě, že se podařilo spárovat materiál s doprovodnými informacemi, tak je ve sloupci Identifikace například signatura, odkaz na ročník a číslo časopisu, nebo číslo obrázku v publikaci.

V některých případech je ve sloupci přímo odkaz na externí internetové stránky, kde si lze obrázek prohlédnout online. Někdy je však nutné použít obecný odkaz zdroje a text identifikace zadat do vyhledávacího řádku na externí stránce. Obecný odkaz zdroje se zobrazí spolu s dalšími detailními informacemi po kliknutí na daný řádek seznamu. V případě časopisů a novin je nutné dohledat stránku ručně pomocí uváděného ročníku a čísla časopisu.

Ve sloupci P4D je interní identifikátor obrázku v projektu Praha4D.

Po kliknutí na libovolný řádek seznamu se pod ním objeví doplňující informace.

Uložení aktuálního výběru

Pomocí tlačítka Uložit odkaz vygenerujeme odkaz, který v sobě obsahuje aktuální nastavení všech kritérií filtru. Odkaz se automaticky zkopíruje do schránky systému Windows, ze které jej můžeme vložit např. do mailu nebo do textového editoru pomocí kombinace kláves Ctrl+V.

V budoucnu jej můžeme zadat do prohlížeče a obdržíme opět soupis obrázků přesně podle aktuálního nastavení zájmové oblasti i dalších kritérií výběru.

Uložit odkaz je možné i v případě, že je právě vybrán jeden konkrétní obrázek ze seznamu. Uložený odkaz bude obsahovat jeho identifikaci a po vložení odkazu do prohlížeče se tento obrázek opět vybere a zobrazí v mapě.

Příklady vyhledávání v katalogu

Následují ukázky možných nastavení filtrovacích kritérií:

K vytvoření ukázek byla použita funkce uložení aktuálního výběru popsaná výše.