Pohled do kuchyně

Práce na modelu je téměř nepředstavitelně rozsáhlá a zahrnuje činnosti z široké řady oborů. Mezi ty patří programování a počítačová grafika, fotografování, historie, matematika, fyzika, akustika, geodézie, kartografie, architektura, silniční i kolejová doprava, vojenství, archivnictví a řada dalších. Shromažďování nezbytných podkladů dává i bohaté možnosti k výletům za hranice Prahy.

V každém případě je práce na modelu dlouhodobou činností, kterou bylo třeba rozdělit do etap.

Katalogizace map

Průběžně je budován digitální archiv historických plánů a stavebních výkresů. A to díky pomoci různých institucí, spolků i soukromých osob, které zapůjčily materiály k naskenování. Digitalizované mapy jsou následně georeferencovány a katalogizovány, aby bylo možné snadno a rychle vyhledat všechny, na kterých je zobrazena zvolená lokalita.

Vyhledávání a filtrování map bylo v omezené funkcionalitě zpřístupněno online v podobě aplikace OKAP. Prohlédnout si je možné i Ukázky georeferencovaných map přímo v interní aplikaci RamaGeo.

Katalogizace fotografií

Podobným způsobem jako mapy jsou katalogizovány i fotografie (staré i novodobé). Opět jde o to, aby bylo možné vyhledat všechny, které nějaké dané místo zobrazují. Cílem je stav, kdy pro každé jednotlivé místo bude k dispozici nejen mapa zachycují každou z historických podob, tak i soubor fotografických pohledů z více úhlů, aby dané místo mohlo být vymodelováno s co největší možnou mírou přesnosti.

Fotografie jsou dohledávány v různých zdrojích, například i ve starých časopisech, jako byl Český svět, ve kterém byla nalezena i celá řada fotografií týkajících se železnice (nejen v Praze).

Zvukové nahrávky

Zároveň jsou získávány i zkušenosti s ozvučením dopravních prostředků a s přidáním dalších zvuků města (např. kostelní zvony, hlášení nádražního rozhlasu). Jako podkladová hudba k video-ukázkám jsou digitalizovány nahrávky na starých gramofonových deskách.

Pracovní modely

V roce 2016 začala nová etepa práce – tvorba tzv. pracovních 3D modelů podle postupně získavaný podkladů – map, plánů, výkresů a fotografií. Cílem není naprosto realistická podoba, ale odvození přesných rozměrů budov a staveb. Ty jsou použity pro georeferencování dalších fotografií.

Obrazové ukázky z práce na modelu

Starší ukázky z modelování
Příprava podkladů a jejich digitalizace
Pracovní 3D modely