Stavební deník

aneb historie práce na historickém modelu Prahy  

2023
Pokračování v digitalizaci materiálů v Archivu hlavního města Prahy. Dokončeno procházení rozsáhlého fondu Staré spisovny.
Zpracována další část dříve nashromážděných map, plánů a fotografií – zejména z fondu Okresní správa politická Karlín.
Na jaře se podařilo dokončit pracovní model továrny Orion, přilehlého areálu Vinohradského pivovaru a jejich okolí ve stavu k roku 1933. K modelu byl opět sepsán text o historii lokality, včetně zrychleného videa postupu práce na modelu.
PF 2024

2022
Po covidové pauze opět pokračováno v digitalizaci materiálů v Archivu hlavního města Prahy.
Zpracováván další kus už dříve nashromážděných map, plánů a fotografií – zejména těch potřebných pro práci na modelu Hlavního nádraží a nově i na modelu Orionky.
Na jaře se konečně podařilo dokončit rozsáhlý model Hlavního nádraží (a jeho okolí) ve stavu k roku 1924. K modelu byl sepsán i obsáhlý text o historii lokality.
Začátek práce na modelu továrny Orion, přilehlého areálu Vinohradského pivovaru a jejich okolí.
PF 2023

2021
Pokračování ve zpracovávání už dříve nashromážděných map, plánů a fotografií – zejména těch potřebných pro práci na modelu Hlavního nádraží (viz níže).
Vytvořena webová aplikace KOMÍN (Katalog obrázků místopisných) a z interní aplikace FotoCat do ní byly vyexportovány anotace všech doposud zpracovaných fotografií.
Hned 1. ledna začaly práce na detailním modelu Hlavního nádraží (a jeho okolí) ve stavu k roku 1924. Přestože původně mělo jít o model jen samotného nádraží, tak se opakovaně jako nutnost ukázala potřeba zahrnout do modelu další kus jeho okolí. I z tohoto důvodu se nepodařilo model dokončit k výročí 150 let od příjezdu prvního vlaku. Na přiloženém PFku je k dispozici alespoň předběžný náhled vyvedený v „impresionistickém” stylu.
PF 2022

2020
Pokračování digitalizace materiálů v Archivu hlavního města Prahy.
Opakovaná omezení volného pohybu (a s tím související uzavření archivů) byla využita ke zdolání hory materiálů nakupených za posledních více jak deset let. Podařilo se tak zpracovat všechny doposud naskenované mapy a plány ze Sbírky map a plánů a z oddělení B hlavní spisovny Magistrátu z Archivu hlavního města Prahy a dále materiály ze všech relevantních fondů bývalého Archivu Českých drah v Libni.
Vytvořena webová aplikace OKAP (Online katalog anotací plánů Prahy) a z interní aplikace RamaGeo do ní byly vyexportovány anotace všech doposud zpracovaných map a plánů.
PF 2021

2019
Pokračování digitalizace materiálů v Archivu hlavního města Prahy.
Pokračování v georeferencování fotografií v aplikaci FotoCat, přednostně zpracovávány fotografie nutné pro aktuálně vytvářené 3D modely.
Dokončena první verze rozsáhlého modelu Letenské pláně. Dokončen model pražské obecní plynárny na Žižkově.
Do aplikace DrModel doprogramovány další nové funkce (zejména rendrování modelů technikou ray-tracing).
PF 2020

2018
Pokračování digitalizace materiálů v Archivu hlavního města Prahy a v Národním archivu. Digitalizace materiálů v Archivu tělesné výchovy a sportu a zpracování více než tisícovky fotografií z tamní sbírky.
Pokračování v georeferencování fotografií vaplikaci FotoCat, přednostně zpracovávány fotografie nutné pro aktuálně vytvářené 3D modely.
Do aplikace DrModel byla naprogramována celá řada funkcí (např. práce s vrstevnicemi, automatické generování kolejí, import/export částí 3D modelů).
Práce na dalších pracovních 3D modelech – vytvořen model Ústředních jatek a téměř dokončen rozsáhlý model Letenské pláně a jejího okolí.
PF 2019

2017
Pokračování digitalizace materiálů vArchivu hlavního města Prahy a v Národním archivu. Digitalizace map v archivu stavebního odboru ÚMČ Praha 2.
Pokračování v georeferencování map. Pokračování v georeferencování fotografií v aplikaci FotoCat (aktuálně zpracováno cca 45 tisíc fotografií).
Z aplikace Budoar vyčleněná samostatná aplikace DrModel (DRátěný Model) pro zpětné odvozování rozměrů (zbouraných) budov a vytváření jejich 3D modelů.
Vytvořeny další pracovní 3D modely – zejména pražské brány, holešovická plynárna a okolí dnešní stanice metra Vltavská.
PF 2018

2016
Pokračování digitalizace materiálů v Archivu hlavního města Prahy, v Národním archivu a ve Státním archivu ve Vídni. Digitalizace map v archivu PVK.
Pokračování v georeferencování map. Pokračování v georeferencování fotografií v aplikaci FotoCat (aktuálně zpracováno cca 40 tisíc fotografií).
Do aplikace Budoar implementována funkce pro zpětné odvozování rozměrů (zbouraných) budov a vytváření jejich 3D modelů a výkresů. Vytvořeny první pracovní 3D modely.
PF 2017

2015
Dokončeno zpracování všech fondů v Archivu Českých drah. Pokračování v digitalizaci materiálů v Archivu hlavního města Prahy, v Národním archivu a ve Státním archivu ve Vídni.
Pokračuje fotografování současné podoby Prahy.
Do aplikace FotoCat naprogramována funkce pro velmi přesné georeferencování fotografií Prahy (jak vlastních, tak z cizích zdrojů) a započato s postupným georeferencováním nejdůležitějších 50 tisíc fotografií.

2014
Dokončeno zpracování fondu Generální inspekce rakouských drah ve Státním archivu ve Vídni, pokračováno v procházení dalších fondů tamtéž. Významně pokročeno v digitalizaci materiálů v Archivu hlavního města Prahy, v Národním archivu v Archivu Českých drah. V prvním oddělení Národního archivu zdigitalizovány katastrální mapy.
Pokračuje fotografování současné podoby Prahy.
Postupné zatřiďování pořízených fotografií a naskenovaných map.

2013
Dokončena digitalizace všech dostupných situačních plánů uložených ve Vojenském historickém archivu v Invalidovně před jeho stěhováním do Ruzyně. Dokončena digitalizace a georeferencování všech situačních plánů z fondu Generální inspekce rakouských drah v Národním archivu. Pokračování ve zpracování materiálů v Archivu hlavního města Prahy. Započato se zpracování materiálů v Archivu Českých drah a Rakouského státního archivu ve Vídni.
Vytvořena vlastní softwarová aplikace ScanLite pro skenování rozsáhlých map a v dílně pak vozítko "Mars-rover". V aplikaci FotoCat dokončena funkce pro místopisnou katalogizaci velkého množství fotografií.
Pokračující fotografování současné podoby Prahy, zejména levého břehu Vltavy. Další zvukové nahrávky dopravních prostředků a zvuků města.
PF 2014

2012
Dokončena digitalizace a georeferencování všech dostupných situačních plánů pražské pouliční dráhy (koňky, elektrické tramvaje a lanových drah) a trolejbusů v Národním archivu. Zpracovány všechny dostupné plány v Ústředním archivu zeměměřičství a katastru. Započato se zpracováním materiálů v Archivu hlavního města Prahy.
Do syntetické vektorové mapy Prahy zakreslena katastrální území Nového Města a Vinohrad ve stavu roku 2000.
Pokračující fotografování současné podoby Prahy. Podstatně rozšířen archiv zvukových nahrávek dopravních prostředků a dalších zvuků města.
PF 2013

2011
Podstatně rozšířena aplikace RamaGeo pro georeferencování, katalogizaci a vektorizaci rastrových map.
Započaty práce na syntetické a dynamické vektorové mapě centrální Prahy pro roky 1800 až 2000.
Vytvořena aplikace Budoar (archiv budov) pro shromažďování informací o všech budovách a jejich historii. Vytvořeny základní soubory čísel popisných pro Staré Město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany a Vinohrady.
Pokračují práce na digitalizaci map a fotografií, pořízeny další zvukové nahrávky (kromě dopravních prostředků zejména kostelních zvonů).
PF 2012

2010
Dokončení přepracované verze aplikace Convert pro transformaci vstupů v 2D. Výsledný síťový graf transformací vstupů virtuálního modelu obsahuje přes 1300 uzlů (transformací a jejich vstupů/výstupů) a přes 10 tisíc hran (závislostí mezi transformacemi a jejich vstupy/výstupy).
Pokračují práce na digitalizaci map a fotografií, pořízeny další zvukové nahrávky. K dispozici je už i dostatek volně použitelné podkladové hudby pro připravované video-ukázky.
Postupně se daří georeferencovat mapy a katalogizovat fotografie.
PF 2011

2009
Aplikace RamaGeo pro georeferencování a katalogizaci (historických) rastrových map.
Aplikace PlatoEdit pro editaci všech druhů vstupů do transformací v 2D.
Aplikace Dispečink pro řízení pohybu dopravních prostředků v modelu.
Digitalizovány první šelakové desky jako podkladová hudba k videím.
Video-ukázka Hellada Cup pro odzkoušení různých nových postupů (podjezd, klopení kolejí, existence více na sobě nezávislých modelů) a získání zkušenosti s vytvářením videí.
PF 2010

2008
Začátek rozšiřování modelu o katastrální území Žižkova.
Kompletní přepracování 2D transformací pro cesty (zejména plynulých výškových sklonů a návrh dopravních směrů pro správné namapování textur).
Začátek rozsáhlé digitalizace podkladových materiálů – historických map a fotografií.
Pokračování v budování archivu zvukových nahrávek.
PF 2009

2007
Kompletní přepracování transformací v 2D. Navržena aplikace Convert – "kompilátor" 2D vstupů, který automaticky kontroluje změnu některého ze vstupů a spouští transformace, které jsou na tomto vstupu závislé.
Vytvořen model katastrálního území Vinohrad s množstvím detailů a realizován pohyb různých druhů dopravních prostředků.
Vytvořeny první video-ukázky – přelet z náměstí Jiřího z Poděbrad na náměstí Míru, pohyb dopravních prostředků, dopravní frekvence na Hlavním nádraží a konečně první verze závodu kolejových vozidel na trati Rovinka.
Založeny webové stránky na doméně Praha4D.net.
Pořízeny první zvukové nahrávky dopravních prostředků a zvuků města.
PF 2008

2006
Ukončena první fáze, ve které byly ověřeny navržné základní postupy a výkon současných počítačů.
Testovací trať Rovinka.

2005
Aplikace Vector pro prohlížení vektorových map.
Navazující funkce transformace v 2D (spouštěny ručně).
První verze aplikace Vis3D pro 3D vizualizaci.
První detailní 3D modely budov a dopravních prostředků.

2004
Začátek systematické práce na modelu.
První řádky programového kódu na základních objektových třídách – lomená čára, oblast...
Seznámení s grafickou nadstavbou OpenSceneGraph.
Začátek budování archivu fotografií Prahy (současné i jejích historických podob).