Stavební deník

aneb historie práce na historickém modelu Prahy  

2004
Začátek systematické práce na modelu.
První řádky programového kódu na základních objektových třídách – lomená čára, oblast...
Seznámení s grafickou nadstavbou OpenSceneGraph.
Začátek budování archivu fotografií Prahy (současné i jejích historických podob).

2005
Aplikace Vector pro prohlížení vektorových map.
Navazující funkce transformace v 2D (spouštěny ručně).
První verze aplikace Vis3D pro 3D vizualizaci.
První detailní 3D modely budov a dopravních prostředků.

2006
Ukončena první fáze, ve které byly ověřeny navržné základní postupy a výkon současných počítačů.
Testovací trať Rovinka.

2007
Kompletní přepracování transformací v 2D. Navržena aplikace Convert – "kompilátor" 2D vstupů, který automaticky kontroluje změnu některého ze vstupů a spouští transformace, které jsou na tomto vstupu závislé.
Vytvořen model katastrálního území Vinohrad s množstvím detailů a realizován pohyb různých druhů dopravních prostředků.
Vytvořeny první video-ukázky – přelet z náměstí Jiřího z Poděbrad na náměstí Míru, pohyb dopravních prostředků, dopravní frekvence na Hlavním nádraží a konečně první verze závodu kolejových vozidel na trati Rovinka.
Pořízeny první zvukové nahrávky dopravních prostředků a zvuků města.

2008
Začátek rozšiřování modelu o katastrální území Žižkova.
Kompletní přepracování 2D transformací pro cesty (zejména plynulých výškových sklonů a návrh dopravních směrů pro správné namapování textur).
Začátek rozsáhlé digitalizace podkladových materiálů – historických map a fotografií.
Pokračování v budování archivu zvukových nahrávek.

2009
Aplikace RamaGeo pro georeferencování a katalogizaci (historických) rastrových map.
Aplikace PlatoEdit pro editaci všech druhů vstupů do transformací v 2D.
Aplikace Dispečink pro řízení pohybu dopravních prostředků v modelu.
Digitalizovány první šelakové desky jako podkladová hudba k videím.
Video-ukázka Hellada Cup pro odzkoušení různých nových postupů (podjezd, klopení kolejí, existence více na sobě nezávislých modelů) a získání zkušenosti s vytvářením videí.

2010
Dokončení přepracované verze aplikace Convert pro transformaci vstupů v 2D. Výsledný síťový graf transformací vstupů virtuálního modelu obsahuje přes 1300 uzlů (transformací a jejich vstupů/výstupů) a přes 10 tisíc hran (závislostí mezi transformacemi a jejich vstupy/výstupy).
Pokračují práce na digitalizaci map a fotografií, pořízeny další zvukové nahrávky. K dispozici je už i dostatek volně použitelné podkladové hudby pro připravované video-ukázky.
Postupně se daří georeferencovat mapy a katalogizovat fotografie.

2011
Podstatně rozšířena aplikace RamaGeo pro georeferencování, katalogizaci a vektorizaci rastrových map.
Započaty práce na syntetické a dynamické vektorové mapě centrální Prahy pro roky 1800 až 2000.
Vytvořena aplikace Budoar (archiv budov) pro shromažďování informací o všech budovách a jejich historii. Vytvořeny základní soubory čísel popisných pro Staré Město, Nové Město, Malou Stranu, Hradčany a Vinohrady.
Pokračují práce na digitalizaci map a fotografií, pořízeny další zvukové nahrávky (kromě dopravních prostředků zejména kostelních zvonů).

2012
Dokončena digitalizace a georeferencování všech dostupných situačních plánů pražské pouliční dráhy (koňky, elektrické tramvaje a lanových drah) a trolejbusů v Národním archivu. Zpracovány všechny dostupné plány v Ústředním archivu zeměměřičství a katastru. Započato se zpracováním materiálů v Archivu hlavního města Prahy.
Do syntetické vektorové mapy Prahy zakreslena katastrální území Nového Města a Vinohrad ve stavu roku 2000.
Pokračující fotografování současné podoby Prahy. Podstatně rozšířen archiv zvukových nahrávek dopravních prostředků a dalších zvuků města.

2013
Dokončena digitalizace všech dostupných situačních plánů uložených ve Vojenském historickém archivu v Invalidovně před jeho stěhováním do Ruzyně. Dokončena digitalizace a georeferencování všech situačních plánů z fondu Generální inspekce rakouských drah v Národním archivu. Pokračování ve zpracování materiálů v Archivu hlavního města Prahy. Započato se zpracování materiálů v Archivu Českých drah a Rakouského státního archivu ve Vídni.
Vytvořena vlastní softwarová aplikace ScanLite pro skenování rozsáhlých map a v dílně pak vozítko "Mars-rover". V aplikaci FotoCat dokončena funkce pro místopisnou katalogizaci velkého množství fotografií.
Pokračující fotografování současné podoby Prahy, zejména levého břehu Vltavy. Další zvukové nahrávky dopravních prostředků a zvuků města.

2014
Dokončeno zpracování fondu Generální inspekce rakouských drah ve Státním archivu ve Vídni, pokračováno v procházení dalších fondů tamtéž. Významně pokročeno v digitalizaci materiálů v Archivu hlavního města Prahy, v Národním archivu v Archivu Českých drah. V prvním oddělení Národního archivu zdigitalizovány katastrální mapy.
Pokračuje fotografování současné podoby Prahy.
Postupné zatřiďování pořízených fotografií a naskenovaných map.

2015
Dokončeno zpracování všech fondů v Archivu Českých drah. Pokračování v digitalizaci materiálů v Archivu hlavního města Prahy, v Národním archivu a ve Státním archivu ve Vídni.
Pokračuje fotografování současné podoby Prahy.
Do aplikace FotoCat naprogramována funkce pro velmi přesné georeferencování fotografií Prahy (jak vlastních, tak z cizích zdrojů) a započato s postupným georeferencováním nejdůležitějších 50 tisíc fotografií.

2016
Pokračování digitalizace materiálů v Archivu hlavního města Prahy, v Národním archivu a ve Státním archivu ve Vídni. Digitalizace map v archivu PVK.
Pokračování v georeferencování map. Pokračování v georeferencování fotografií v aplikaci FotoCat (aktuálně zpracováno cca 40 tisíc fotografií).
Do aplikace Budoar implementována funkce pro zpětné odvozování rozměrů (zbouraných) budov a vytváření jejich 3D modelů a výkresů. Vytvořeny první pracovní 3D modely.

2017
Pokračování digitalizace materiálů v Archivu hlavního města Prahy a v Národním archivu. Digitalizace map v archivu stavebního odboru ÚMČ Praha 2.
Pokračování v georeferencování map. Pokračování v georeferencování fotografií v aplikaci FotoCat (aktuálně zpracováno cca 45 tisíc fotografií).
Z aplikace Budoar vyčleněná samostatná aplikace DrModel (DRátěný Model) pro zpětné odvozování rozměrů (zbouraných) budov a vytváření jejich 3D modelů. Vytvořeny další pracovní 3D modely – zejména pražské brány, holešovická plynárna a okolí dnešní stanice metra Vltavská.

2018
Pokračování digitalizace materiálů v Archivu hlavního města Prahy a v Národním archivu. Digitalizace materiálů v Archivu tělesné výchovy a sportu a zpracování více než tisícovky fotografií z tamní sbírky.
Pokračování v georeferencování fotografií v aplikaci FotoCat, přednostně zpracovávány fotografie nutné pro aktuálně vytvářené 3D modely.
Do aplikace DrModel byla naprogramována celá řada funkcí (např. práce s vrstevnicemi, automatické generování kolejí, import/export částí 3D modelů). Práce na dalších pracovních 3D modelech – vytvořen model Ústředních jatek a téměř dokončen rozsáhlý model Letenské pláně a jejího okolí.